Avís legal i política de privacitat


INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de el comerç electrònic (des d'ara LSSIYCE), NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ manifesta que el domini www.nikatransports.com és propietat de NIKA SL TRANSPORTS i DISTRIBUCIÓ, amb CIF B43289156, i domicili a C7 PORTUGAL Nº 14 BIS, 43120 CONSTANTÍ (TARRAGONA).

Que NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al tom 726, foli 48, full número T-1.276.

NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer anomenat Contactes responsabilitat del NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ, CIF: B43289156, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 726, foli 48, full T-1.276.

La finalitat d'aquest tractament és la gestió i control de l'correu electrònic així com l'agenda de contactes i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació de l'consentiment atorgat, així com exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació de l'tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es realitzin al c / PORTUGAL Nº 14 BIS, 43120 CONSTANTÍ (TARRAGONA), o bé, enviar un correu electrònic a: nika@nikatransports.com

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( "hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme NIKA SL TRANSPORTS i DISTRIBUCIÓ, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ, per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ l'ús que l'usuari pugui portar a terme a l'respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ.

NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari d'el suport en el qual el programari és gravat. NIKA SL TRANSPORTS I DISTRIBUCIÓ posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l'usuari transfereix el programari d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.